wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM RAZDWATRZYPIELUSZKI.PL

 

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

DZIAŁ I - DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego razdwatrzypieluszki.pl

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.razdwatrzypieluszki.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Jarosławem Nowickim prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „RAZ DWA TRZY” z siedzibą we Włocławku ul. Smólska 6/39 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 368407943, NIP 8882419129 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy 

 

DZIAŁ II – WARUNKI OGÓLNE

 

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania Towaru musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Towary wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 

DZIAŁ III- ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia

4. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

5. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania Towaru.

6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

DZIAŁ IV - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania Towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia i zwracanego Towaru przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Zwracany przez Klienta Towar nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty. Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

6. Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu towaru na wskazane przez Klienta konto bankowe. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

a. w przypadku zwrotu części zamówienia zostanie zwrócony tylko koszt danego przedmiotu

b. w przypadku zwrotu całego zamówienia, zostanie zwrócony koszt przedmiotów plus koszt najtańszej dostępnej przesyłki - Paczka w Ruchu 7zł.

7. Jeżeli zwrot Towaru zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), Klient otrzyma na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny Właściciel odeśle produkt, pokrywając koszt przesyłki. 

8.. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

DZIAŁ V- POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy ochrony danych osobowych, informacji na temat wykorzystywania plików cookies w serwisie razdwatrzypieluszki.pl, informacji o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

      

1. Administratorem danych osobowych jest RAZ DWA TRZY Jarosław Nowicki z siedzibą we Włocławku, ul. Smólska 6/39, 87-800 Włocławej, posiadającą NIP: 8882419129, REGON: 368407943 (zwana dalej „Administratorem”).

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

3. Jeżeli Klient złoży zamówienie w sklepie internetowym razdwatrzypieluszki.pl – za dobrowolną uprzednią zgodą Klienta – Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu realizacji zamówienia jest całkowicie dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych, których podanie ze względu na właściwość świadczonej usługi jest niezbędne uniemożliwia obsługę zamówienia oraz założenie, utrzymywanie i korzystanie z Konta Klienta.

4. Jeżeli Klient założy Konto Klienta, razdwatrzypieluszki.pl przetwarza dane osobowe Klienta, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, w celu założenia i korzystania z Konta przez tego Klienta. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych, których podanie ze względu na właściwość świadczonej usługi jest niezbędne lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta uniemożliwia założenie, utrzymywanie, korzystanie i obsługę tego Konta.

5. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, razdwatrzypieluszki.pl przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta w celach marketingowych jest dobrowolne.

6. Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez razdwatrzypieluszki.pl w celu przesyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną jest także w pełni dobrowolne.

7. W serwisie razdwatrzypieluszki.pl wykorzystywana jest technologia znana jako cookies. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej razdwatrzypieluszki.pl

8. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej Klienta.

9. razdwatrzypieluszki.pl nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronie internetowej www.razdwatrzypieluszki.pl

10. Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem www.razdwatrzypieluszki.pl. Podsumowania mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę razdwatrzypieluszki.pl. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem razdwatrzypieluszki.pl. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. 

11. W sklepie internetowym razdwatrzypieluszki.pl nie jest możliwe korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (miasto, kod, ulica, numer domu i lokalu, kraj), adres e-mail, numer telefonu jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi jest tj. w celu zrealizowania przez razdwatrzypieluszki.pl zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego razdwatrzypieluszki.pl.

12. Razdwatrzypieluszki.pl stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu tych danych przez osoby nieuprawnione.

 

 

 

DZIAŁ VI - REKLAMACJE

 

1.Zawiadomienie o reklamacjach należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@razdwatrzypieluszki.pl

2.Sklep udziela 6 - miesięcznej gwarancji na swoje produkty.

3.Zgłaszając reklamację należy podać: imię i nazwisko Klienta, nr zamówienia, oraz opisać przedmiot reklamacji w następujących punktach:

a) Powód reklamacji

b) Data stwierdzenia wady

c) Data zakupu

d) Żądanie reklamującego

4.Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego protokołu reklamacyjnego.

5.Zwracany bądź reklamowany Towar powinien być wysłany wyłącznie na adres:

RAZ DWA TRZY

Jarosław Nowicki

ul. Smólska 6/39

87-800 Włocławek

6. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem

7. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne (otarcia, rozerwanie, oderwanie ozdób, gumy itp.), rozciąganie się dzianiny, oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji (filcowanie materiału, mechacenie, uszkodzenie rzepów wskutek lanolinowania na gorąco itp.)

8. Przedział wagowy pieluszek jest orientacyjny i nie gwarantuje, że pieluszki będą pasowały na każde dziecko w tym przedziale

 

DZIAŁ VII - PROMOCJE

 

1. Darmowa przesyłka od określonej kwoty. 

Wszystkie zamówienia powyżej określonej w promocji kwoty będą wysyłane za darmo za pośrednictwem przewoźnika określonego w promocji. 

Jeżeli w przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu części zamówienia, suma niezwróconych przedmiotów będzie mniejsza niż określona w promocji, to kwota zwrotu zwrotu zostanie pomniejszona o koszt przesyłki odpowiednio:

- przy wyborze Paczki w Ruchu 7zł

- przy wyborze paczkomatów Inpost 11zł

- przy wyborze Poczty Polskiej 13zł

- przy wyborze Kuriera 15zł

 

 

DZIAŁ VIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 


 
Przejdź do strony głównej